Obwieszczenie

Szczawnica, 08.08.2019 r.

Znak: NPOŚ.6733.2.2019.KJ

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), informuję o wydaniu w dniu 07.08.2019 r. postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Rozbiórka, przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego na-pięcia, budowa sieci kablowej średniego napięcia, na dz. ewid. nr 466/1, 465, 464, 462, 454/1, 456, 455, 453, 449, 457/3, 383, 428/2, 430, 429/2, 423, 424, 421/1, 425 z obrębu 0004 Szlachto-wa w Gminie Szczawnica”.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się
z decyzją w tut. Urzędzie w pok. nr 207.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 - za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi