OBWIESZCZENIE

Szczawnica, 07.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z pozn. zm.), oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) informuję, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – zlokalizowanej na działkach ewid. nr : 5577, 5579, 156/1, 159/1, 48/2, 47/3, 43, 42/1, 41/1, 40/1, 39/1, 38/1, 37/1, 36/1, 35/1, 34/1, 33/1, 32/1, 31/4, 30/1, 29/1, 28/3, 27/6, 27/4, 26/2, 25/1, 24/1, 23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1, 17/1, 5473/1, 5473/2, 59, 60, 84, 81/3, 82/2, 83/3, 99, 100/1, 100/2, 101/1 2951,  2969, 2983, 2982, 2981, 2980, 2979, 2978, 2977, 2976, 5478, 5474/1, 5474/2, 2851/2, 2851/1 i 2854 w miejscowości Szczawnica ul. Główna, Obręb 0001 Szczawnica” , można zapoznać się z aktami postępowania, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie.

Tagi