Zawiadomienie - Obwieszczenie

 Szczawnica, 6 luty 2020 r.

Znak : NPOŚ. 6220.1.2019.JM

 

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 2096 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej, budynku mieszkalno – usługowego i ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce ewidencyjnej nr 242/5 z obrębu 0003 Jaworki w Gminie Szczawnica wraz z infrastrukturą techniczną”.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pok. Nr 207, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Tagi