Informacja

Szczawnica,  02 czerwca 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 02 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:
I. oddania w użyczenie na rzecz wnioskodawcy
1. część działki ewid. Nr  90 o powierzchni 0.1700 ha położonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z odbiorem odpadów z terenu Miasta i Gminy Szczawnica na okres 10 lat