Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji

PORZĄDEK OBRAD

wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej

 

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w gminie Szczawnica”.
4.    Omówienie i zaopiniowanie „Raportu o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za 2021 rok” oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
5.    Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2021”, „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2021 rok”, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej oraz omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2021,  
  • absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2021.

6.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/342/2022 z dnia 30 maja 2022 roku.
7.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8.    Zakończenie posiedzenia.    

Tagi