Dokumenty konkursowe


W dniu 2 września 2016 r. weszło w życie opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Rozporządzenie określa:

1) wzór oferty realizacji zadania publicznego

plik do pobrania

2) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego

plik do pobrania
 

3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

plik do pobrania
 

wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a
(tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) 

oferta realizacji zadania publicznego - regranting WZÓR

umowa o realizację zadania publicznego - regranting WZÓR

 

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting WZÓR

 

- wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.  

Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy.

Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.

Zaktualizowany kosztorys zadania publicznego
(plik do pobrania)

 Zaktualizowany harmonogram zadania publicznego
(plik do pobrania)

 

 

 opracowała: Anna Szczepaniak